КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. N 545

Київ

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 року N 617

Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. Затвердити Положення про інклюзивно-ресурсний центр, що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади відповідно до Положення, затвердженого цією постановою, утворити протягом двох місяців:

інклюзивно-ресурсні центри;

обласні, Київський та Севастопольський міські ресурсні центри з підтримки інклюзивної освіти шляхом реорганізації психолого-медико-педагогічних консультацій.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. N 545

ПОЛОЖЕННЯ
про інклюзивно-ресурсний центр

(У тексті Положення слова "центр", "навчальний заклад" і "структурний підрозділ з питань діяльності центру" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "інклюзивно-ресурсний центр", "заклад освіти" і "структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою" у відповідному відмінку і числі; слова "психолого-педагогічна допомога" в усіх відмінках замінено словами "психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 617)

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Методичне та аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів здійснюють ресурсні центри підтримки інклюзивної освіти (далі - центри підтримки інклюзивної освіти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

2. У своїй діяльностіінклюзивно-ресурсний центркеруєтьсяКонституцією України,Конвенцією про права осіб з інвалідністю,Законами України "Про освіту","Про загальну середню освіту","Про дошкільну освіту", іншими актами законодавства та цим Положенням.

Інклюзивно-ресурсний центрпровадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

3. Засновникамиінклюзивно-ресурсних центрівє представницькі органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, районні, міські, районні у містах (у разі їх утворення) ради.

Інклюзивно-ресурсний центрє юридичною особою.

Інклюзивно-ресурсний центрмає рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням.

Засновник розробляє та затверджує установчі документиінклюзивно-ресурсного центрувідповідно до вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

4.Інклюзивно-ресурсні центриутворюються з розрахунку одинінклюзивно-ресурсний центрне більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території об'єднаної територіальної громади (району), та не більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).

У разі коли кількість дітей, які проживають на території об'єднаної територіальної громади (району) або у місті (районі міста), перевищує відповідно 7 тис. та 12 тис., інклюзивно-ресурсний центр додатково залучає необхідних фахівців з урахуванням виявлених дітей відповідної нозології, які потребують психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, згідно з пунктом 52 цього Положення.

(абзац другий пункту 4 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

5. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується засновнику. Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою) здійснюють координацію діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, контроль за дотриманням ними актів законодавства та цього Положення.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

6.Інклюзивно-ресурсні центриповинні мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

Загальна площа інклюзивно-ресурсних центрів, які розміщуються у приміщеннях закладів загальної середньої освіти, становить не менше ніж 50 кв. метрів. У таких приміщеннях облаштовуються кабінет вчителів-дефектологів, кабінет логопеда, кабінет практичних психологів, кабінет фахівців інклюзивно-ресурсного центру, кабінет директора.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Інклюзивно-ресурсні центри, які розміщуються в окремих приміщеннях, облаштовуються приймальнею, кабінетами: логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога, практичних психологів, фахівців інклюзивно-ресурсного центру, директора, а також ресурсною кімнатою та залом для занять з лікувальної фізкультури.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

7.Інклюзивно-ресурсний центрнадає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у відповідній об'єднаній територіальній громаді (районі), місті (районі міста), за умови подання відповідних документів. У разі відсутностіінклюзивно-ресурсного центруу відповідній об'єднаній територіальній громаді (районі), місті (районі міста) за місцем проживання (навчання) дитини батьки (один з батьків) або законні представники мають право звернутися до найближчогоінклюзивно-ресурсного центру.

У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об'єднаних територіальних громадінклюзивно-ресурсний центрне пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них засновника та відповіднийструктурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою.

Завданняінклюзивно-ресурсного центру

8. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

2) надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

3) участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

4) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі (додаток 1), за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

5) ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою (додаток 2);

6) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

7) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

8) консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

9) надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

11) організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

12) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров'я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

13) підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

9.Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітоюподають щороку до 5 вересня МОН зведену інформацію про діяльністьінклюзивно-ресурсного центру.

10. З метою якісного виконання покладених завданьінклюзивно-ресурсний центрзобов'язаний:

у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров'я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

вносити засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою та центру підтримки інклюзивної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру;

(абзац третій пункту 10 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

(абзац четвертий пункту 10 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Організація проведення комплексної оцінки

11. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації N 112/О "Історія розвитку дитини", затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

12.Інклюзивно-ресурсний центрпроводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) (додаток 3) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини (додаток 4).

13. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідногозакладу освіти;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

14. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надаваласяпсихолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, доінклюзивно-ресурсного центруподаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів наданняпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послугіз зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

15.Інклюзивно-ресурсні центриможуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов'язково погоджується з керівником відповідногозакладу освіти, закладу охорони здоров'я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

16. Під час проведення комплексної оцінки фахівціінклюзивно-ресурсного центруповинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

17. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов'язковою.

18. Комплексна оцінка проводиться фахівцямиінклюзивно-ресурсного центруіндивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінкаосвітньої діяльностідитини.

(абзац шостий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

19. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінкивчитель-реабілітологзаповнює карту спостереження дитини.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

20. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку (додаток 5).

21. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам'ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

22. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

23. Метою проведення оцінкиосвітньої діяльностідитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно доосвітньої програмиабо основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

24. У разі потреби фахівціінклюзивно-ресурсного центруможуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

25. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються вінклюзивно-ресурсному центріта надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей вінклюзивно-ресурсному центріздійснюється відповідно до вимогЗакону України "Про захист персональних даних".

26. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівцівінклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

27. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім'ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім'ї, стан здоров'я дитини,заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім'я, по батькові фахівцівінклюзивно-ресурсного центру, які проводили оцінку.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

28. Фахівціінклюзивно-ресурсного центрузобов'язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та наданняпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послугузакладах освіти(у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

29. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

30. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

(пункт 30 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

31. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в інклюзивно-ресурсному центрі (сканована копія такого висновку).

(пункт 31 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

32. У разі встановлення фахівцямиінклюзивно-ресурсного центрунаявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їйпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

33. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами дозакладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються доінклюзивно-ресурсного центруза шість місяців до початку навчального року.

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися дозакладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

34. Повторна комплексна оцінка фахівцямиінклюзивно-ресурсного центрупроводиться у разі:

переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

(абзац другий пункту 34 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

(абзац третій пункту 34 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Абзац четвертий пункту 34 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

35. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою для проведення повторної комплексної оцінки республіканським, обласним, мм. Києва та Севастополя психолого-педагогічним консиліумом (далі - консиліум).

(абзац перший пункту 35 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповіднийструктурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітоюзобов'язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

36. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

37. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку (додаток 6), що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їйпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

(назва розділу у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

38. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

(пункт 38 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

39. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

(пункт 39 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

40. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

(пункт 40 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Кадрове забезпеченняінклюзивно-ресурсного центру

41. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою. На посаду директора інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю "Спеціальна освіта" ("Корекційна освіта", "Дефектологія") або "Психологія" ("Практична психологія") та стаж роботи не менше п'яти років за фахом.

(пункт 41 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

42. Директорінклюзивно-ресурсного центру:

1) планує та організовує роботуінклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівцівінклюзивно-ресурсного центру;

2) призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

(підпункт 2 пункту 42 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

3) створює належні умови для продуктивної праці фахівцівінклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій наданняпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послугдітям з особливими освітніми потребами;

4) розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;

(підпункт 4 пункту 42 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

5) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльностіінклюзивно-ресурсного центру;

6) представляєінклюзивно-ресурсний центру відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7) подає засновнику річний звіт про діяльністьінклюзивно-ресурсного центру.

43. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична сестра, бухгалтер та господарсько-обслуговувальний персонал.

(пункт 43 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

44. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

(пункт 44 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

45. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру здійснюється засновником на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру затверджує засновник на підставі примірних положень, затверджених МОН.

(пункт 45 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

46. Обов'язки фахівцівінклюзивно-ресурсного центрувизначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

47. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

(пункт 47 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

48. У разі потреби інклюзивно-ресурсний центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладання цивільно-правових угод.

(пункт 48 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

49. Для наданняпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послугвінклюзивно-ресурсному центрівводяться такі посади:

вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25 - 30 дітей з порушеннями мовлення або 15 - 20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12 - 15 дітей з порушеннями слуху / зору / інтелектуального розвитку;

практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12 - 15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери / пізнавальних процесів;

вчителя-реабілітологаз розрахунку одна штатна одиниця на 12 - 15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

(абзац п'ятий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

50. Пункт 50 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

51. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

52. Кількісний склад фахівцівінклюзивно-ресурсного центрувизначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об'єднаної територіальної громади (району) або у місті (районі міста), перевищує відповідно 7 тис. та 12 тис., інклюзивно-ресурсний центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.При цьому розрахунок чисельності фахівцівінклюзивно-ресурсного центруздійснюється за такою формулою:

(абзац перший пункту 52 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Х = Ч Н ,

де Х - кількість додаткових фахівців;

Ч - чисельність дітейінклюзивно-ресурсного центру;

Н - максимальний норматив чисельності дітей на одного фахівця.

53. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру та режим його роботи затверджуються засновником.

(пункт 53 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

Управління діяльністюінклюзивно-ресурсного центру

54. Структурний підрозділ з питань інклюзивної освіти та діяльності інклюзивно-ресурсних центрів МОН:

1) координує роботу з функціонування реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах;

2) здійснює нормативно-правове забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;

3) здійснює координацію роботи інклюзивно-ресурсних центрів та забезпечує контроль за їх діяльністю, дотриманням вимог законодавства та цього Положення;

4) взаємодіє з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров'я, закладами і установами системи соціального захисту населення, а також громадськими об'єднаннями.

(пункт 54 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

55.Структурні підрозділи з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітоюзабезпечують:

1) проведення повторної комплексної оцінки, зокрема консиліумом із залученням фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів;

(підпункт 1 пункту 55 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

2) організацію проведення засідань консиліуму для розгляду заяв батьків (одного з батьків) або законних представників дитини щодо оскарження висновку про комплексну оцінку та поглиблене психолого-педагогічне обстеження дитини з метою уточнення особливостей їїосвітньої діяльності, підтвердження або зміни висновку про комплексну оцінку;

(підпункт 2 пункту 55 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

3) адміністрування реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку вінклюзивно-ресурсних центрах, забезпечуючи захист даних від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних;

4) адміністрування реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами;

(підпункт 4 пункту 55 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

5) розгляд звернень стосовно діяльностіінклюзивно-ресурсних центрівв установленому законодавством порядку;

6) здійснення координації роботиінклюзивно-ресурсних центрівта забезпечення контролю за їх діяльністю, дотриманням вимог законодавства та цього Положення;

7) здійснення контролю за дотриманням права дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на інклюзивне навчання;

8) погодження статутів, кандидатур на посади директорів інклюзивно-ресурсних центрів;

(підпункт 8 пункту 55 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

9) надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо утворенняінклюзивно-ресурсних центрів;

10) визначення потреби регіонів у фахівцях різних спеціальностей для наданняпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, формування регіонального замовлення на їх підготовку.

56. Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук:

1) розробляє методики проведення комплексної оцінки, методичні рекомендації щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами;

(підпункт 1 пункту 56 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

2) проводить дослідження та поширення новітніх освітніх технологій з метою покращення роботиінклюзивно-ресурсних центрів;

3) проводить аналіз застосування методик комплексного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами, форм і методів навчання, технічних засобів тощо;

4) здійснює науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

(підпункт 4 пункту 56 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

5) організовує і проводить науково-методичні семінари, тренінги, конференції, конгреси, засідання за круглим столом та сприяє впровадженню сучасних форм і методів підготовки, підвищення кваліфікації методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

(підпункт 5 пункту 56 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

57. Пункт 57 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

58. Органи місцевого самоврядування:

1) утворюють, реорганізовують та ліквідовуютьінклюзивно-ресурсні центри, затверджують та змінюють їх склад, графік роботи, організовують та проводять конкурси на зайняття посади директората педагогічних працівниківінклюзивно-ресурсного центру;

(підпункт 1 пункту 58 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 617)

2) призначають на посаду та звільняють з посади директораінклюзивно-ресурсного центру;

3) заслуховують звіт про діяльністьінклюзивно-ресурсного центру;

4) залучають необхідних фахівців для наданняпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послугшляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитівінклюзивно-ресурсного центру;

5) забезпечують створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонуванняінклюзивно-ресурсного центрута організації інклюзивного навчання;

6) проводять моніторинг виконання рекомендаційінклюзивно-ресурсного центрупідпорядкованими їмзакладами освіти.

Ведення ділової документаціїінклюзивно-ресурсного центру

59. Для організації та обліку роботи фахівціінклюзивно-ресурсного центруведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

річний план роботиінклюзивно-ресурсного центру;

річний план роботи фахівцівінклюзивно-ресурсного центру;

щотижневі графіки роботиінклюзивно-ресурсного центрута фахівцівінклюзивно-ресурсного центру;

звіти фахівцівінклюзивно-ресурсного центрупро результати наданняпсихолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послугдітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв (додаток 7);

журнал обліку висновків про комплексну оцінку (додаток 8);

журнал обліку консультацій;

особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

60. Матеріально-технічна базаінклюзивно-ресурсного центрувключає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

61. Майно, закріплене заінклюзивно-ресурсним центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

62. Фінансуванняінклюзивно-ресурсного центруздійснюється засновником відповідно до законодавства.

63. Фінансово-господарська діяльністьінклюзивно-ресурсного центрупровадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

64. Джерелами фінансуванняінклюзивно-ресурсного центрає кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

Припиненняінклюзивно-ресурсного центру

65. Діяльністьінклюзивно-ресурсного центруприпиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідаціюінклюзивно-ресурсного центруприймається засновником. Припинення діяльностіінклюзивно-ресурсного центруздійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

66. Під час реорганізаціїінклюзивно-ресурсного центруйого права та обов'язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.

67.Інклюзивно-ресурсний центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 1392

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.